კომპანიის შესახებ

«კატენა» დაფუძნდა 2015 წელს. 2019 წლიდან «კატენა» წარმოადგენს ავტორიზებულ პირს, რომელსაც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მინიჭებული აქვს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლება.

ასევე «კატენა» არის საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი სპეციალიზებული ქოლ-ცენტრი რომელიც მომხმარებლებს უწევს შემოსული ზარების 24/7 რეჟიმში მიღების, ინფორმაციის დამუშავების და გადაცემის მომსახურებას.